საჯარო ინფორმაციის ოფიციალურად გამოთხოვის წესი


იმისავის, რომ მოვიპოვოთ საჯარო ინფორმაცია უნდა მივმართოთ შესაბამის საჯარო დაწესებულებას წერილობითი განცხადებით, განცხადებაში უნდა მიეთითოს:

1. დაწესებულების დასახელება ან თანამდებობის პირის ვინაობა, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
2. მოთხოვნა;
3. თანდართული დოკუმენტების ნუსხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. განმცხადებლის სახელი, გვარი და მისამართი;
5. განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა.

განცხადებაში აუცილებელი არ არის მიეთითოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მოტივი ან მიზანი.

პირმა შეიძლება ზეპირი ფორმით მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია. მას უარი არ უნდა ეთქვას ინფორმაციის გაცემაზე, ასეთ შემთხვევაში ზეპირი მოთხოვნა უნდა დაფიქსირდეს წერილობით.

საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა, თუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს:

ა) სხვა დასახელებულ პუნქტში არსებული მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან ან სხვა საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას;
ბ) მნიშვნელოვანი მოცულობის ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ცალკეული დოკუმენტების მოძიებასა და დამუშავებას.

საჯარო დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უფასოდ. დაუშვებელია დაწესდეს რაიმე სახის საფასური საჯარო ინფორმაციის გაცემისათვის, გარდა ასლის გადაღებისათვის აუცილებელი თანხის ანაზღაურებისა. ასეთ შემთხვევაში გადახდილი თანხა უნდა ემთხვეოდეს ასლის გადაღების თვითღირებულებას.

  • განმცხადებელი არ არის ვალდებული გადაიხადოს ასლის გადაღების საფასური საჯარო დაწესებულებაში მასზე არსებული პერსონალური მონაცემების ასლის გადაღებისას;
  • კომპაქტურ დისკზე ინფორმაციის ჩაწერისას ან ინფორმაციის ელექტრონულად გადაგზავნისას;
  • საჯარო დაწესებულების უარი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე განმცხადებელს უნდა ეცნობოს დაუყოვნებლივ.

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 დღის ვადაში პირს წერილობით განუმარტოს მისი უფლებები და გასაჩივრების წესი, ასევე მიუთითოს ის სტრუქტურული ქვედანაყოფი ან საჯარო დაწესებულება, რომელთანაც წარმოებდა კონსულტაცია ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის გადაწყვეტილების მიღებისას.

იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულება უარს ამბობს ინფორმაციის მოწოდებაზე ან არასრულად აწვდის ინფორმაციას, განმცხადებელს უფლება აქვს გაასაჩივროს გადაწყვეტილება უარის მიღებიდან, ერთი თვის ვადაში, გადაწყვეტილება ჯერ აუცილებლად უნდა გასაჩივრდეს ზემდგომ თანამდებობის პირთან ან ადმინისტრაციულ ორგანოში, საჩივრის არდაკმაყოფილების შემთხვევაში იგი შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში, ამ პროცედურების გავლის გარეშე სასამართლო სარჩელს არ მიიღებს. გამონაკლის წარმოადგენს შემთვევა, როდესაც არ არსებობს აქტის გამომცემი პირის ზემდგომი.

სასამართლოში სარჩელის დასაშვებობის ერთ-ერთი კრიტერიუმია სახელმწიფო ბაჟის გადახდა. ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული დავა ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით წყდება და მიეკუთვნება არაქონებრივ დავებს, ამიტომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 39-ე მუხლის „თ“ პუნქტის თანახმად, სახელმწიფო ბაჟი პირველი ინსტანციის სასამართლოში წარმოადგენს 100 ლარს, სააპელაციოში – 150 ლარს, ხოლო საკასაციოში – 300 ლარს. მოსარჩელის სასარგებლოდ საქმის გადაწყვეტის შემთხვევაში სახელწიფო ბაჟი სრულად უბრუნდება მოსარჩელეს. საპროცესო ხარჯების ანაზღაურება ხდება თვით მხარეების მიერ, ხოლო იმ შემთხვევაშ თუ მხარე რამოდენიმე ფიზიკური ან იურიდიული პირისაგან შედგება ხარჯები მათ შორის თანაბრად ნაწილდება.

საჯარო დაწესებულებაში არსებული საჯარო ინფორმაციის გაცნობის, აგრეთვე შესაბამისი მასალების მიღების წესი განსაზღვრულია ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავით.

იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა ახალი მოდელი ინფრომაციის გამოთხოვის.ეს გახლავთ ელექტრონული ფორმა,ეს სერვისი მოქალაქეს შესაძლებლობას აძლევს სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია, ასევე ამა თუ იმ საჯარო ორგანიზაციაში ელქტრონულად გააგზავნოს ნებისმიერი სახის წერილი, მოთხოვნა და/ან საჩივარი და ელექტრონულადვე მიიღოს პასუხი.  აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია მოქალაქის პორტალიდან MY.GOV.GE.

ელექტრონულად წარმოებულ კორესპონდენციაზე საჯარო ორგანიზაციიდან პასუხის მიღების შესახებ მოქალაქეს შეტყობინება ეგზავნება ელექტრონული ფოსტითა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.  საჯარო ორგანიზაციის პასუხის სრულად ნახვა კი მოქალაქეს შეეძლება  მოქალაქის პორტალზე – „შესრულებული დავალებების“ სექციაში.  მომხმარებელს აქვე ექნება საშუალება დაათვალიეროს მის მიერ სხვადასხვა დროს ამა თუ იმ საჯარო ორგანიზაციაში გაგზავნილი წერილები და მიღებული პასუხები.

მომსახურება ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მოქალაქის პორტალზე.

პორტალზე მოქმედებს რეგისტრაციის 2 მეთოდი:

  1. რეგისტრაცია მომხმარებლის სახელითა და პაროლით, რომლის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში;
  2. ონლაინ რეჟიმში ახალი პირადობის მოწმობის გამოყენებით.

 

 

Advertisements

Pflegefall Eltern – eine Gefahr für die Beziehung?


Wenn die Eltern alt werden, kann das auch für die eigene Beziehung zu einem Problem werden. Wie viel Unterstützung darf man von seinem Partner erwarten?

Im Idealfall sind unsere Eltern über Jahre die wichtigsten Bezugspersonen unseres Lebens. Sie sind unser Pfad ins Leben, unser Halt und unsere Orientierung. Sind sie zunächst in unseren Augen allwissend, so kommt irgendwann eine Zeit der kritischen Betrachtung und Abnabelung und meist, wenn wir selbst Eltern sind, nähern wir uns auf neue Weise wieder an. Häufig bleibt die Beziehung zu ihnen unser Leben lang ambivalent. Und niemand mag daran denken, wie es ist, wenn sich das Verhältnis irgendwann umkehrt und die eigenen Eltern uns mehr brauchen, als wir sie – ja, sie vielleicht sogar zum Pflegefall werden.

Für viele erwachsene Kinder beginnt mit den dann auftretenden Schwierigkeiten auch die Zerreißprobe. Nicht selten leben sie inzwischen viele Kilometer von den Eltern entfernt, sind berufstätig und haben eine eigene Familie. Die Eltern persönlich zu pflegen, ist somit nicht immer möglich – und auch nicht immer gewollt. Aber selbst die Organisation von Pflege und Betreuung ist ein Spießroutenlauf durch die Instanzen vieler deutscher Ämter. Hier sind starke Nerven gefragt – die Emotionen kochen hoch und manchmal rennt die Zeit davon.

Gut, wenn man dann in einer stabilen Beziehung ist. Zumindest in der Theorie – denn in der Praxis ist die Pflege der Eltern auch eine Prüfung für die eigene Beziehung. Zu hohe Erwartungen an den Partner, zu wenig Zeit, um miteinander zu sprechen und immer wieder die Unsicherheit: “Wie viel Anteilnahme und Unterstützung darf ich von meinem Partner bei dieser schwierigen Situation erwarten? Darf ich fordern und verlangen? Immerhin sind es ja meine Eltern und nicht seine.”

Zunächst muss man die Art der Schwierigkeiten unterscheiden, die auftreten können, wenn die Eltern hilfe- oder pflegebedürftig werden.

Praktische Hürden

Gerade zu Beginn einer veränderten gesundheitlichen Situation der Eltern treten häufig Probleme auf, die vor allem Zeit und Recherche erfordern: Pflegestufen, behindertengerechte Einrichtung, Fragen der Finanzierung, Sichten von Pflegeheimen oder Organisieren von Haushaltshilfen, Anträge über Anträge und immer wieder Ämter und Kassen, die sich querstellen. All’ das sind nerven- und zeitaufreibende Fragen und Probleme, die Antworten und Lösungen brauchen. Hier ist ein aufmerksamer Partner von unschätzbarem Wert. Man kann sicher nicht von jedem verlangen, sich in die Details einzuarbeiten, die Behördengänge zu machen oder die Schwiegereltern gar eigenhändig zu pflegen. Einfordern darf man aber Verständnis und auch ein Mindestmaß an Unterstützung – wenn schon keine direkte Hilfe, so doch wenigstens das Freischaufeln zeitlicher Ressourcen, um sich all dieser organisatorischen Fragen mit den Eltern annehmen zu können.

Emotionale Belastung

Viel schwerwiegender als die organisatorische Belastung sind oftmals die Emotionen, die es auslöst, die Eltern in Hilflosigkeit zu sehen und zu begreifen, dass man sie nicht ewig um sich haben wird. Bei vielen Menschen löst das nicht nur existenzielle Angst aus, sondern auch einen Schwall an Fragen und Selbstvorwürfen: Nicht immer liebevoll gewesen zu sein oder auch mal ungerecht, wiegt mit einem Mal sehr schwer und auch das Gefühl, nicht alles gefragt und gesagt zu haben, als es noch ging, wird zu einer Bürde. Hier kann man sicher Trost, Verständnis und zwei starke Arme erwarten, die einen halten, wenn man nach einem emotional erschöpfenden Tag nach Hause kommt. Gespräche, ein offenes Ohr, all’ das sind Dinge, die der Partner gern geben sollte und die Ihnen dabei helfen können, wieder Kraft und Energie
zu sammeln.

Zu einer guten Partnerschaft gehört es, sich beizustehen – nicht umsonst hieß es früher bei Schließung der Ehe: “Wie in guten, so in schlechten Zeiten.” Das sollte auch ohne Trauschein gelten.

 

იდეალური გაყიდვების მენეჯერის პორტრეტი


download

იდეალური გაყიდვების მენეჯერის პორტრეტი

გაყიდვების მენეჯერის შერჩევის დროს, კომპანიაში უნდა არსებობდეს კანდიდატის ზუსტი პორტრეტი, რადგან ეს თანამშრომელი პასუხისმგებელია კომპანიის გაყიდვებზე. როგორი უნდა იყოს გაყიდვების მენეჯერი?

 

რა თქმა უნდა, ყველა კომპანია თავისთვის განსაზღვრავს, როგორი უნდა იყოს მისი გაყიდვების მენეჯერი.

იდეალური კანდიდატის პორტრეტი, გაყიდვების მენეჯერის პოზიციისთვის,  არის ეტალონი, რომელსაც უნდა ეთანაბრებოდეს გაყიდვების განყოფილების ყველა თანამშრომელი.

 

გაყიდვების მენეჯერი –  ერთ–ერთი უმთავრესი თანამშრომელია კომპანიაში.

პირველ რიგში,გაყიდვების მენეჯერი კომპანიის სერვისების პროფესიონალი გამყიდველი უნდა იყოს.

ის ყოველთვის „პირველ  ხაზზეა“, პირისპის კლიენტთან. ის ნიჭიერი დიპლომატია , ქარიზმატული პიროვნებაა, ადამიანი– მაგნიტი, მას მოაქვს ფული კომპანიაში. მაღალი თვითშეფასება პლუს წარმატებული, იღბლიანი ადამიანის აზროვნება უზრუნველყოფს მის კარგ მუშაობას.

ის პოზიტიურია, არასდროს არ აკრიტიკებს კონკურენტებს, იმიტომ რომ პატივს სცემს სხვებს და დარწმუნებულია საკუთარ თავში. ის ისედაც საუკეთესოა ! ის სწორად და დამაჯერებლად ახდენს კლიენტის ამოცანების გადაჭრის თავისი ხედვების დემონსტრირებას. ის არ ატარებს ნიღაბს, არ ამბობს იმას,რაც სიმართლეს არ შეესაბამება, იმიტომ რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რეპუტაციასა და ღირსებას. თავის თავზე კი არ საუბრობს, არამედ ახდენს საკუთარი თვის, ცოდნის, კლიენტის ბიზნესის მიმართ ინტერესისა და გაგების დემონსტრირებას, და რაც მთავარია  მზად არის სარგებელი შესთავაზოს კლიენტს. კლიენტთან ურთერთობის პირველადი მიზანია კლიენტის მიზნების, შიშების, სურვილების, სტრატეგიისა და ბიზნესის მდგომარეობის გაგება. ის დროსა და ძალისხმევას უთმობს იმას, რომ  გაიგოს კლიენტის ბიზნესის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია ჯერ კიდევ შეხვედრამდე. ის უთმობს დროს მომზადებას, იმიტომ რომ აფასებს კლიენტის დროს და ყოველ კონტაქტს. შეხვედრამდე არკვევს ბიზნესის მაშტაბურობას, სპეციფიკას, დარგობრივ პრობლემებს,  პროგნოზებს, განვითარების ისტორიას, კონკურენტებსა და კლიენტებს. საქმის ვითარების წინასწარ გაცნობა საშუალებას აძლევს, პირდაპირ საქმეზე გადავიდეს: „მე უკვე ვიცი, რომ თქვენთან (აღწერს ბიზნეს, მასშტაბებს,პროგნოზებს),  მე თქვენ გთავაზობთ გამოიყენოთ კიდევ ერთი უპირატესობა (აცნობებს შემოთავაზების შესახებ),  ამისათვის საჭიროა შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა (სთავაზობს პირველსაწყისი მოქმედებების გეგმას)“.

გაყიდვების მენეჯერის, როგორც პროფესიონალი გამყიდველის ყოველი კონტაქტი მთავრდება კონტრაქტით.

 

რატომ ენდობა კლიენტი გაყიდვების მენეჯერს?

იმიტომ რომ ის კარგად იცნობს კლიენტს, მის გარემოს, ცხოვრების წესს,  ფასეულობების სისტემას. იმიტო მომ  მან იცის, რა და როგორ არის ორგანიზებული ამ დარგის ანალოგიურ კომპანიებში, როგორ მიდის კონკურენტების საქმე. იმიტომ რომ ის  ხილვადობას კი არ ქმნის, არამედ ფიქრობს, მოქმედებს და გამოიყურება როგორც ბიზნესმენი.გაყიდვების მენეჯერმა იცის, რომ კლიენტი გაესაუბრება მხოლოდ იმას, ვისაც აქვს ბიზნესმენის აზროვნება, ვინც აქტიურად ინტერესდება ბიზნესით, იცის ბაზრის ტენდენციების შესახებ და რაც მთავარია, გამოდის როგორც სპეციალისტი,რომელიც მოვიდა არა მარტო გასაყიდად, არამედ კლიენტის გამოუყენებელი  შესაძლებლობების, უპირატესობების, სარგებელის განსახილველად. მენეჯერს ესმის, რომ კლიენტს მობეზრდა პროდუქციის (სერვისისების) პრეზენტაციების მოსმენა, მაგრამ ის მზად არის ისაუბროს თავის ბიზნესზე და დამატებით უპირატესობებზე. ამიტომ ის თავდაპირველად ეძებს  პასუხს კითხვაზე: როგორ შეუძლია დაეხმაროს კლიენტს იშოვოს ფული შემოთავაზებიდან, გააუმჯობესოს კონკურენტუნარიანობა და ა.შ.

 

გაყიდვებს მენეჯერს აქვს:

1. პრეზენტაბელური გარეგნობა

2. მაღალი პროფესიონალური უნარები და ცოდნა:

– გაყიდვების ტექნიკის გამოყენების ცოდნა და გამოყენების უნარი

– კომპანიის სერვისების/პროდუქციის, მათი თავისებურებების საფუძვლიანი ცოდნა

– გადაწყვეტილებების სწრაფი, მაგრამ დაფიქრებული მიღება

– საკუთარ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღების უნარი

– დარწმუნების, სასურველი შედეგის მიღწევის უნარი

– ეფექტური პრეზენტაციების, მოლაპარაკებების გამართვის უნარი

– კლიენტის მოთხოვნილებების დადგენის უნარი

– მაღალი კომუნიკაციური უნერები, ნებისმიერ სიტუაციაში ურთიერთობის უნარი, კლიენტთან ნეგატივისა და გაღიზიანების დამალვის შესაძლებლობა,

3. წარმატებული გაყიდვების გამოცდილება

4. პრეზენტაციის უნარი

5. მიზანდასახულობა

6. ლიდერის თვისებები

7. სწორი მეტყველება

8. სტრესისადმი გამძლეობა

9. სწავლისა და განვითარების სურვილი

10 ცხოვრების აქტიური პოზიცია

11. კრეატიულობა

12. მიმზიდველობა

13. კომერციული  კავშირებისა და საქმიანი კონტაქტების ქონა

14. პროფილური უმაღლესი განათლება

15. ქარიზმატულობა

16. ენერგიულობა

17. ინიციატივობა

18. თვითმოტივაცია და შრომისმოყვარეობა

 

პიროვნული თვისებები – ერთ–ერთი საკვანძო მომენტია გაყიდვების მენეჯერის პორტრეტში.

1. გულწრფელობა – უმთავრესი მახასიათებელია, იმიტომ რომ გაყიდვა ნდობას ეფუძნება. ხალხი უნდა ენდობოდეს იმ ადამიანს, რომლისგანაც რაღაცას ყიდულობენ. როგორ შეიძლება შევაფასოთ ვინმეს გულწრფელობა?  დაუსვით პირდაპირი კითხვები და დაელოდეთ შესაბამის პასუხებს. კანდიდატმა რეალურად და ობიექტურად უნდა შეაფასოს თავისი ძლიერი მხარეები და სისუსტეები. ის ვინც იძლევა მიკიბულ-მოკიბულ  პასუხებს და იგნორირებას უკეთებს კითხვებს, სავარაუდოთ, არ იქნება გულწრფელი. საჭიროა ისეთი ადამიანი, რომელიც გახსნილი იქნება თქვენთან.

2. ემპატია. შეხედეთ კანდიდატს კლიენტის თვალით. ემპატია – ეს არის საკუთარი თავის სხვა პირთან შეფარდების უნარი, კონცენტრაცია  იმ ადამიანზე, რომელიც საუბრობს ამ დროს. ადამიანს, რომელსაც გააჩნია ეს თვისებები, შეუძლია გრძნობით ჩასწვდეს მოსაუბრეს მდგომარეობას, ის სითბოს გამოყოფს. ასე რომ, ყურადღება მიაქციეთ ემპატიის უნარზე, ეძებეთ ის, ვინც ინტერესდება სხვებით, და არა მარტო საკუთარი თავით.

3. სიმპათიურობა. დავარქვათ ამას მეგობრობის ფაქტორი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლო კონტაქტი გაყიდვების მენეჯერსა და კლიენტს შორის იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც კლიენტი იგრძნობს სიმპატიას მის მიმართ. გარდა ამისა, კლიენტი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ მენეჯერს მოსწონს მასთან თანამშრომლობა.

4. ენერგიულობა. ენერგია – ენთუზიაზმის საფუძველია, ხოლო ენთუზიაზმი – წარმატების მიღწევის საფუძველი. შესანიშნავი გაყიდვების მენეჯერი გამოირჩევა პოზიტიური და ოპტიმისტური ცხოვრებისეული განწყობით. მისი ხმა, ჟესტები, თვალები – ყველაფერი სიხარულს გადმოსცემს. მისთვის მნიშვნელოვანია გარემო, რომელშიც იმყოფება.

5. თავდაჯერებულობა. საჭიროა ის, ვინც იცის თავისი ღირსებები და ნაკლოვანებები, კარგად გრძნობს თავს თავის ადგილას, ვისაც უყვარს საკუთარი თავი. ეს არის ადამიანი,რომელიც პასუხისმგებლობას იღებს საკუთარ ბედზე და შეუძლია თავშეკავებული იყოს.

6. მოქნილობა. ის, ვინც მოქნილია, გახსნილია სიახლეებისთვის, ყოველთვის მზად არის სცადოს რაიმე სხვა. ის მზად არის ცვლილებებისთვის , ახალი ინფორმაციის მიღებისთვის, იმისათვის, რომ გააუმჯოესოს თავისი შედეგები და არ გაჩერდეს.

7. ჩართულობა. უპირველეს ყოვლისა ეს ადამიანი თვითგანვითარებისკენ უნდა ისწრაფვოდეს. არსებობს ერთი ტესტი, რომელიც გასაუბრების დროს ტარდება:

„შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ ის წიგნები და ვიდეო, რომლებსაც იყენებდით შემდგომი თვითგანვითარებისთვის?“ თუ მოსაუბრემ  გაკვირვებისგან  არ იცის რა გიპასუხოთ, ჩამოართვით ხელი და გააცილეთ კარებამდე. რატომ? ადამიანი, რომელიც არ ზრუნავს თავის შინაგან ზრდაზე, ვერ იქნება კარგი გაყიდვების მენეჯერი. ასეთი ადამიანები არ არიან მზად  შემდგომი სწავლისთვის,  არ იჩენენ ინტერესს პროფესიული განვითარებისთვის.

8. კომპეტენტურობა. უნდა მიაქციოთ ყურადღბა იმას, თუ რას მიაღწია თქვენმა კანდიდატმა წარსულში, როგორი იყო მისი ეფექტურობა, მაჩვენებლები მუშაობაში. როდესაც საუბარია კანდიდატის წარსულ მიღწევებზე, დაუსვით კონკრეტული კითხვები: „რა მიღწევებით ამაყობთ ყველაზე მეტად? როგორი იყო თქვენი საუკეთესო მაჩვენებელი კომპანიაში, სადაც თქვენ მუშაობდით?“  პროფესიონალური გამოცდილება ძალიან მნიშვნელვანია.

9. ადაპტირებულობა. ანუ არის სხვადასხვა სიტუაციებთან  შეგუების უნარი. გამოკითხეთ კანდიდატი ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე და გაიგებთ, რამდენად შეუძლია მას გამოიჩინოს მოქნილობა.

10. მიზანდასახულობა და მაღალი მისწრაფებები. კანდიდატს მართლა უნდა სურდეს ამ სამსახურის მიღება, აღფრთოვანებული უნდა იყოს მისი შესრულების შესაძლებლობით და ჰქონდეს დავალებების შესრულების  მოთხოვნილება.

11. სასიამოვნო გარეგნობა. ყურადღება მიაქციეთ გარეგნობასა და ქცევებს. ძალიან მნიშვნელოვანია  კოსტიუმი, ფიგურა, ვარცხნილობა, ღიმილი, ხმა, ხასიათი. როგორ შთაბეჭდილებას დატოვებს ეს ადამიანი? გახსოვდეთ, რომ ის საერთო შთაბეჭდილება, რომელსაც ჩვენ ვტოვებთ, 95% დამოკიდებულია კოსტიუმზე.

20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე მოქალაქეები პირადობის მოწმობებს 15 ლარად მიიღებენ


20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე მოქალაქეები პირადობის მოწმობებს 15 ლარად მიიღებენ. პირადობის ახალი მოწმობის  მიღების მსურველები გათავისუფლდებიან ფოტოსურათის გადაღების ღირებულებისგანაც. აქციით სარგებლობის საშუალება  ნებისმიერ მსურველს, სრულწლოვან თუ არასრულწლოვან მოქალაქეს აქვს.

ახალი პირადობის მოწმობის ასაღებად მოქალაქეებმა იუსტიციის სახლებს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ფილიალებს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს უნდა მიმართონ.

იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტის გაცემასთან ერთად ხდება რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა, მოქალაქემ უნდა მიმართოს სერვისების განვითარების სააგენტოს/იუსტიციის სახლის იმ ფილიალს, რომლის სამოქმედო ტერიტორიასაც განეკუთვნება მისი ამჟამინდელი საცხოვრებელი მისამართი. თუ მოქალაქე არ იცვლის მისამართს და სურს ახალი პირადობის მოწმობის მიღება, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია, სერვისების განვითარების სააგენტოს/იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს მიმართოს. ამავე აქციით სარგებლობა შეუძლიათ იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც მისამართის გარეშე არიან რეგისტრირებულნი.

აქციის დასრულების შემდგომ, ახალი პირადობის მოწმობის ღირებულება ისევ 34 ლარი იქნება.

რითი უნდა დაკავდეს ადვოკატი?


ავტორი წიგნში აღნიშნავს, რომ კლიენტის ნდობას ადვოკატისადმი ამაღლებს დამცველის ეკლესიურობაც. „რათქმაუნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ათეისტმა ადვოკატმა თვალთმაქცურად და ფარისევლურად იმოქმედოს და კლიენტთა მისატყუებლად მოაწყოს ოფისი ხატებით“, – წერს ავტორი.

წიგნი იურისტებისთვის არის განკუთვნილი. გამოცემულია იურიდიული ფირმა „ბონა კაუზას“ მიერ.

123

2356

მეგონა კაცები ვერ აზროვნებდნენ,თურმე ვცდებოდი ….


images (1)

ერთ-ერთ ამერიკულ ფორუმზე ერთმა გოგონამ დადო შემდეგი შინაარსის პოსტი:

” ვარ ლამაზი, ხალისიანი, ჭკვიანი გოგო. მსურს ცოლად გავყვე მამაკაცს, რომელიც წელიწადში გამოიმუშავებს არანაკლებ 500 000 დოლარისა“

ერთ-ერთმა ფინანსისტმა

images

არ დაიზარა, რომ გამოხმაურებოდა ამ შეტყობინებას:

“მე წავიკითხე თქვენი პოსტი დიდი ინტერესით და აი ჩემი მოსაზრება მაგ საკითხთან დაკავშირებით:

შენი შემოთავაზება ისეთი ტიპისთვის, როგორც მე ვარ – კარგი ბიზნესწინადადება ვერ არის და აი გეტყვით რატომაც:

მოკლედ რომ ვთქვათ, შენ მთავაზობ შენი ვიზუალი გავცვალო ჩემს ფულში. მშვენიერია. მაგრამ შენი სილამაზე წარმავალია, ჩემი კაპიტალი კი მხოლოდ – მზარდი. ნუ, რა თქმა უნდა ჩემი კაპიტალის ზრდა შესაძლოა კითხვითი ნიშნის ქვეშ დავსვათ, მაგრამ შენ უფრო და უფრო ლამაზი ნამდვილად ვერ გახდები.

ეკონომიკურ ენაზე რომ ვთქვათ, შენ ხარ გაუფასურებადი აქტივი, მე კი შემოსავლიანი აქტივი, მაგრამ შენ არ ხარ უბრალოდ გაუფასურებადი აქტივი: შენი ღირებულება დაბლა ეცემა სულ უფრო და უფრო… 10 წლის შემდეგ არავინ შემოგხედავს. გიყიდო შენ (რასაც მე მთავაზობ) – ცუდი ბიზნესია, ამიტომ მირჩევნია დაგიქირაო.

თუ ჩემი სიტყვები გაგაცოფებს, იფიქრე იმაზე, რომ უბრალოდ მსურს გაკოტრებისგან თავი დავიზღვიო, ამიტომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მე აზრს ვხედავ შენთან შეხვედრებში და არა ქორწინებაში.

იმედი მაქვს, ცოტათი მაინც დაგეხმარე.

და თუ დაქირავებაზე თანახმა იქნები…შემატყობინე!”

უბრალოდ “კარიერისტი” თუ “რეალისტი”?


ინტერნეტში აღმოვაჩინე ქეთა თოფურიას ინტერვიუ,სადაც საუბრობს საქართველო-რუსეთის ომზე,ახლა გთავაზობთ ფრაგმენტს!

– ქეთა, რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და შემდეგ პერიოდში, დიდი კრიტიკის ტალღა დაგატეხეს თბილისში, რადგან შენც იმ ქართველ ვარსკვლავთა სიაში ჩაგწერეს, რომლებმაც ხმამაღალი განცხადებებით არ დაგმეს რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ და მოსკოვის მხრიდან ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიების 20%-ს ოკუპაცია. რა შეგიძლია ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვა?
– რომელიმე ჭკუათმყოფელს 1% მაინც თუ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ მე ჩემი სამშლობლოს სატკივარს განვიცდი და ვნერვიულობ? სიმართლეს გეტყვი – ძალიან მაღიზიანებს ის ხალხი, რომელიც ცდილობს, რომ ხელოვანი ხალხი პოლიტიკაში გასვარონ, მითუმეტეს მე, ადამიანი რომელიც საერთოდ ვერ ვერკვევი პოლიტიკაში! ამიტომაც სულ ნეიტრალურ პოზიციას ვიაკვებ ხოლმე…
qeta tofuria– ეგ გასაგებია ქეთა, მაგრამ ისიც ხომ ფაქტია, რომ პოლიტიკაში დიდად გარკვეულება არაა საჭირო იმაში, რომ ერთი სახელმწიფო მეორეს მშვიდობიან ქალაქებს ბომბავს და ხალხს ხოცავს…
– კიდევ ვიმეორებ, არავის ეგონოს, რომ ჩემს სამშობლოზე გული არ შემტკივა, მაგრამ მე აქ ვცხოვრობ, რუსეთში ვმოღვაწეობ, მე მიყვარს რუსი ხალხი და რატომ უნდა გავლანძღო ისინი ვერ ვხვდები? იმიტომ, რომ ქართველი ხალხის თვალში ქულები დავიწერო? არასოდეს ამას არ ვიზავ!!! 

– ქეთა, “ევროვიზიის” ქართულ სკანდალზე რას იტყვი? გოგონათა ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი თავის დროზე შენ იყავი, “3 გოგოს” ადრე “4 გოგო” ერქვა და პროექტი სწორედაც რომ სტეფანეს და კახუჩელას ეკუთვნოდათ მაშინაც და ახლაც…
– ამ ჯგუფის წევრებიც და სტეფანეც ჩემები არიან და მხოლოდ ამიტომ კომენტარებისგან თავს შევიკავებ და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს საუბრობენ, რომ ეს სიმღერა “ევროვიზიისთვის” შეკვეთით დაიწერაო… მე თუ დამიჯერებთ – ეს, ასე არ არის! სიმღერა შეკვეთით მართლა არ გაკეთებულა!

სახლის უკაბელო ინტერნეტ ქსელის უსაფრთხოება


download (3)

საინტერესო ინფორმაციას წავაწყდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე,კიბერდანაშაულთან დაკავშირებით.მინდა გაგიზიაროთ!!!

როდესაც ტოვებთ სახლს, თქვენ არ ტოვებთ ფართოდ გაღებულ კარებს, პირიქით თქვენ აუცილებლად მიხურავთ და საიმედოდ ჩაკეტავთ მას. იგივე პრინციპის გატარებაა საჭირო სახლის უკაბელო ქსელთან მიმართებაში. თუ ქსელი დაუცველია, მაშინ შესაძლებელი ხდება მისი გამოყენება სხვადასხვა მიზნით. ამ სტატიაში მოცემულია რამდენიმე რჩევა, თუ როგორ გახადოთ დაცული საკუთარი უკაბელო ინტერნეტ ქსელი, სახლის პირობებში.

არაავტორიზებულმა პიროვნებებმა შეიძლება მოიპოვონ წვდომა თქვენს სახლის უკაბელო ქსელში, თუ არ მიიღებთ განსაზღვრულ ზომებს ქსელის დასაცავად. უსაფრთხოების არ არსებობის შემთხვევაში მნიშვნელოვანი პერსონალური მონაცემები დაუცველია, ისინი ხელმისაწვდომი ხდება სხვა პიროვნებისათვის. ამას შეიძლება მოჰყვეს თქვენი პერსონალური მონაცემების უნებართვოდ გამოყენება (Identity Stealing). ასევე შეიძლება თქვენი ინტერნეტ კავშირი გამოიყენონ არალეგალური ქმედებების ჩასადენად, რაზეც პასუხისმგებლობა ეკისრება მფლობელს.

როუტერის დაკონფიგურირება:

იმისათვის რომ თქვენი „სახლის უკაბელო ინტერნეტი“ უსაფრთხო გახადოთ, ქსელური მოწყობილობა როუტერი, უნდა იყოს შესაბამისად კონფიგურირებული. ჩვეულებრივ, როუტერი რომელიც მოწოდებულია ინტერნეტ პროვაიდერისაგან ან პირდაპირ მწარმოებლისაგან, აკმაყოფილებს მინიმალური უსაფრთხოების დონეს. ასეთი მდგომარეობა მისაღებია ინტერნეტ პროვაიდერებისათვის. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ შეგექმნებათ რაიმე პრობლემა და დახმარებისთვის მიმართავთ პროვაიდერს, მათ გაუადვილდებათ თქვენთვის დახმარების აღმოჩნა და როუტერის გამართვა. მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს, რომ თქვენი სახლის უკაბელო ქსელი დაუცველია.

სანამ შეცვლით როუტერის კონფიგურაციის პარამეტრებს ყოველთვის თან იქონიეთ როუტერის ინსტრუქცია. როდესაც ცვლით პარამეტრებს ყოველთვის დაუკავშირდით როუტერს შნურის გამოყენებით, რადგან თუ ცვლილებებს აკეთებთ უკაბელო ქსელის გამოყენებით, შესაძლებელია კონფიგურირების პროცესში დაიკარგოს კავშირი, გაითიშოს ქსელი. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გამოიყენოთ ფურცლის კლიპერი, რომელიც როუტერის უკან არსებულ Reset-Button-ით კონფიგურაციას დააბრუნებს „ქარხნულ“ საწყის პარამეტრებზე.

უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები:

სახლის უკაბელო ქსელის მინიმალური უსაფრთხოებისათვის აუცილებელი პირობები.

დაშიფრეთ თქვენი ქსელი – ‘WPA’ (და არა ‘WEP’)

– დაშიფრვის გამოყენებით თქვენ ქსელში მიმოქცევადი ინფორმაცია, გაუგებარი და არაწაკითხვადი სახითაა მათთვის, ვინც ცდილობს მოიპოვოს არაავტორიზებული წვდომა.

– დარწმუნდით რომ გამოყენებული დაშიფრვის სტანდარტი არის WPA-AES ან WPA2 და არჩეულია მინიმუმ 8 სიმბოლოს შემცველი პაროლი. (სასურველია არ გამოიყენოთ სიტყვა ლეკსიკონიდან, სახელები ან თარიღები)

– არასოდეს გამოიყენოთ WEP დაშიფრვის სტანდარტი, უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევების გარდა, იმიტომ რომ ეს სტანდარტი დაუცველია. WEP სტანდარტი ავტომატურად გააქტიურებულია და გამოიყენება ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ მოწოდებულ როუტერებში, ამიტომ საჭიროა მისი შეცვლა უფრო მეტად უსაფრთხო სტანდარტით.

შეცვალეთ თქვენი ქსელის სახელი – (Network Name)

– უკაბელო ქსელს სტანდარტულად სახელი ენიჭება ინტერნეტ პროვაიდერი კომპანიის (მაგ: Silknet, Caucasus, Maximal) ან როუტერის მწარმოებელი ფირმის მიხედვით (Cisco, Linksys).

– ამ ინფორმაციის გამოყენებით შეიძლება გარკვევა, თუ რომელი როუტერი გამოიყენება და როგორია მისი სტანდარტული კონფიგურაცია. ამ ეტპაზე ქსელი ხდება უფრო მარტივი სამიზნე არაავტორიზებული პერსონებისათვის.

– ქსელის სახელი ხშირად მიმართებაშია როუტერის SSID სახელთან. საჭიროა ამ პარამეტრის შეცვლა რაიმე გაურკვეველი და მნიშვნელობის არმქონე სახელით.

შეცვალეთ როუტერთან წვდომის სტანდარტული წესები

– როუტერებზე ავტომატურად დაყენებულია მომხმარებლის სტანდარტული სახელი და პაროლი, მაგ: username: adminpassword: admin

– ამ პარამეტრების შეუცვლელი სახით დატოვება სახიფათოა, რადგან ნებისმიერ პირს ვისაც ექნება წვდომა თქვენს ქსელთან, შეეძლება შეცვალოს როუტერის კონფიგურაცია.

– შეცვალეთ სტანდარტული სახელი და პაროლი. სასურველია პაროლი იყოს მინიმ 8 სიმბოლოს შემცველი და შედგებოდეს ციფრების, დიდი და პატარა ინგლისური ასოების კომბინაციისაგან.

უსაფრთხოების რეკომენდირებული მოთხოვნები:

შემდეგი რჩევები, თქვენს სახლის უკაბელო ქსელს დამატებით უსაფრთხოებას შესძენს:

განათავსეთ როუტერი ცენტრალურ პოზიციაზე

– როუტერიდან უკაბელო სიგნალი ვრცელდება რადიალურად

– თუ უკაბელო როუტერი განთავსებულია გარე კედელთან ახლოს, მაშინ შესაძლებელია სიგნალი ფარავდეს შენობის გარე პერიმეტრს, რაც აადვილებს ქსელზე წვდომას და შეტევის განხორციელებას.

– შეძლებისდაგვარად განათავსეთ როუტერი შენობის ცენტრალურ, შუა ნაწილში. ასეთ შემთხვევაში მთლიანად დაიფარება შენობის შიდა პერიმეტრი და სიგნალი ნაკლებად იქნება ხელმისაწვდომი გარედან.

გათიშეთ ინტერნეტი როდესაც ტოვებთ სახლს

– თუ აპირებთ დატოვოთ სახლი გარკვეული დროით, მაშინ უსაფრთხოების მიზნით სასურველია ინტერნეტი გათიშული დატოვოთ

– ამით თქვენ თავიდან აიცილებთ თქვენს ქსელში უცხო პირის შემოჭრას, რადგან თუ თქვენ ჩართულს დატოვებდით ინტერნეტ ქსელს, მაშინ თქვენს არყოფნაში, ვერ შეამჩნევდით საეჭვო აქტივობას. ასევე დაზოგავთ ენერგიას!

– ბევრ როუტერს აქვს ჩასართავი ღილაკი მოწყობილობის უკანა მხარეს. დაბრუნების შემდეგ ჩართეთ როუტერი. დაახლოებით 5 წუთში ინტერნეტ ქსელი ჩაირთვება და განაგრძობთ მის გამოყენებას.

გააუქმეთ ქსელის სახელის მაუწყებლობის ფუნქცია

– ქსელის სახელი (ან SSID) ჩვეულებრივ სტანდარტულად გადაიცემა. როდესაც თქვენ ამოწმებთ ხელმისაწვდომ ქსელებს, მაშინ ხედავთ როგორც საკუთარ ასევე სხვა ქსელებს(არსებობის შემთხვევაში), რადგან ისინი მაუწყებლობენ საკუთარ ქსელის სახელს.

– ღიად ქსელის სახელის მაუწყებლობის დროს, თქვენი ქსელი ხდება სამიზნე შემტევი პერსონებისთვის.

– გააქტიურეთ ‘Disable SSID broadcast’ , რათა თავიდან აიცილოთ თქვენი ქსელის გამოჩენა სხვა კომპიუტერების „ხელმისაწვდომ ქსელთა სიაში.“

გამოიყენეთ უკაბელო ქსელის ნაცვლად, საკაბელო

– რათქმაუნდა ვერავინ გამოიყენებს თქვენს უკაბელო ქსელს, თუ თქვენ თავად არ გამოიყენებთ მას, პირველ რიგში! თუ თქვენი კოპმიუტერი განთავსებულია როუტერთან ახლოს, და არ არის კოპმიუტერის სხვადასხვა ადგილზე გადაადგილების აუცილებლობა, მაშინ დაუკავშირდით როუტერს შნურის საშუალებით.

– გამოიყენეთ პირდაპირი შნური როუტერთან დასაკავშირებლად და დროებით გათიშეთ როუტერის Wireless ფუნქცია. მეტ უსაფრთხოებასთან ერთად თქვენი კავშირი უფრო სწრაფი გახდება.

გაფილტრეთ MAC* მისამართის მიხედვით

– ყველა კოპმიუტერის ქსელის ბარათს აქვს უნიკალური იდენტიფიკატორი – Mac მისმართი.

– თუ თქვენ დაუშვებთ მხოლოდ კონკრეტულ MAC მისამართის მქონე კოპმიუტერებს თქვენს ქსელში, ამით დამატებით უსაფრთხეობას შესძენთ ქსელს და თქვენს ინფორმაციას.

– გააქტიურეთ ფუნქცია ‘Filter by Mac adress’, და სათითაოდ დაამატეთ ის Mac მისამართები, რომელთაც აძლევთ ქსელის გამოყენების უფლებას.

გათიშეთ DHCP* სერვისი

– სტანდარტულად, როდესაც თქვენ უკავშირდებით უკაბელო ქსელს, როუტერის DHCP სერვისი თქვენს კოპმიუტერს გამოუყოფს უნიკალურ IP მისამართს. ამ მისამართის მიხედვით ხდება თქვენი იდენტიფიცირება ქსელში.

– IP მისამართის ავტომატურად მინიჭების სერვისის გათიშვით, თქვენი ქსელის უფრო მეტად დაცული გახდება. არაავტორიზებული კოპმიუტერები ვერ მიიღებენ IP მისამართს ავტომატურ რეჟიმში.

– სრვისის გათიშვის შემდეგ, ხელით მიანიჭეთ ყოველ დაშვებულ კოპმიუტერს IP მისამართი.

DHCP – Dynamic Host Control Protocol

MAC – Media Access Control

IP – Internet Protocol

Windows ოპერაციული სისტემაში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი MAC მისამართი შემდეგნაირად:

Start -> Command Prompt.

აკრიფეთ ipconfig /all

12 ციფრიანი კოდი – “Physical Adress”-ის გასწვრივ არის Mac მისამართი.

ციფრები – “IP Adress” – თქვენი კომპიუტერისთვის მინიჭებული IP მისამართი.

ციფრები – „Default Gateway” – თქვენი როუტერის IP მისამართი